Działanie POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Działanie POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Projekt dedykowany do finansowania działań zmierzających do ochrony własności intelektualnej (IP) w MŚP.

Co można sfinansować?
Uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej.

Realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 000 000 zł.

Koszty kwalifikowane:
– opłaty urzędowe
– rzecznik patentowy
– tłumaczenia
– ekspertyzy i analizy (prawne, ekonomiczne, marketingowe i techniczne)
– pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych.

Poziom dofinansowania
50 % kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru
Do 31.03.2016r.

Środki w ramach konkursu
50 M PLN (w tym woj. mazowieckie 4,45 M zł).

Kryteria wyboru projektów
– Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (punktacja 0 lub 1)
– Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (punktacja 0 lub 1)
– Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (punktacja 0 lub 1)
– Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (punktacja 0 lub 1)
– Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej (punktacja 0 lub 1)

Ocena 0 / 1 – muszą być spełnione wszystkie kryteria.

Co trzeba przygotować?
Wniosek o dofinansowanie

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

E-MAIL: kontakt@aktualnedotacje.pl

TEL: (22) 213 94 11

Recent Posts
rsz_1rsz_2