1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (woj. warmińsko-mazurskie)

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)/ poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach (realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A).

Schemat A: Dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn, nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Termin naboru wniosków: od 31.10.2016 do 05.07.2017.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2017r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 43 632 004,94 PLN w tym:

schemat A – 6 086 009,16 PLN

schemat B – 37 545 995,78 PLN
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

E-MAIL: kontakt@aktualnedotacje.pl

TEL: (22) 213 94 11

Recent Posts