1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Termin składania wniosków: od 01.12.2016 do 31.01.2017
W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach niniejszego naboru możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw. Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik do regulaminu, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
Nabór dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:
– wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
– zaawansowane wyroby metalowe,
– produkty drzewno-meblarskie,
– opakowania przyjazne środowisku,
– produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
– nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
– multimodalny transport i logistyka,
– produkty oparte na technologiach informacyjnych.
Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie naboru lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości.
Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 52 640 000,00 zł,

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

E-MAIL: kontakt@aktualnedotacje.pl

TEL: (22) 213 94 11

Recent Posts