2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP (woj. łódzkie)

2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP (woj. łódzkie)

Termin składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 27 grudnia 2016 r., a kończy 28 lutego 2017 r.

Kto może składać wnioski?
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Procent dofinansowania projektu

a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis:
do 85% wydatków kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 800 000 zł, nie więcej jednak niż równowartości 200 000 euro na dzień przyznania pomocy;

b) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach:
do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 250 000 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 3 000 000 EUR (słownie: trzy miliony euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 12 992 100,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto zł).
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

E-MAIL: kontakt@aktualnedotacje.pl

TEL: (22) 213 94 11

Recent Posts