Rozliczania dotacji

Zapoznaj się z naszą propozycją.

Dotacje unijne przeznaczane są na programy, które składają się z dwóch elementów. Mamy tutaj do czynienia z aspektem merytorycznym oraz finansowym. W zakresie merytorycznym należy podejmować się dokładnie tych działań i realizować te cele, które zostały założone we wniosku o dofinansowanie. W przypadku kwestii finansowych, uzyskane środki należy wydatkować zgodnie z założonym budżetem oraz na działania ściśle związane z realizacją założonego celu. Wszystkie środki muszą mieć projektowe uzasadnienie oraz potwierdzenie. Służą temu specjalne dokumenty finansowe, sprawozdania oraz wnioski i uzasadnienia. Ich sporządzanie, nadzorowanie oraz procedowanie jest niezwykle skomplikowanym działaniem i wymaga gruntownej wiedzy oraz bogatego doświadczenia. Rozliczając uzyskane dotacje warto skorzystać ze wsparcia i pomocy osób zajmujących się tego typu działalnością. Prawidłowość rozliczenia oraz rzetelność i skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji mają znaczenie dla późniejszej oceny realizacji projektu oraz wpływają na możliwość uzyskania dofinansowania w kolejnej edycji.

Naszym klientom proponujemy wsparcie realizacji projektu w następujących aspektach:

 1. Doradztwo w zakresie wydatkowania środków publicznych (w tym stosowanie odpowiednich procedur przetargowych) oraz sprawozdawczości związanej
  z rozliczeniami dotacji w ramach Projektu.
 2. Przygotowywanie wzorów pism o zmiany w projekcie oraz przygotowanie dokumentów do aneksowania umowy o dofinansowanie w przypadku,
  gdy dotychczasowa, zgromadzona przez Państwa dokumentacja i osiągnięte wskaźniki nie dają podstaw do prawidłowego rozliczenia projektu.
 3. Przygotowanie raportów i sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych projektu.
 4. Wnioskowanie o zaliczki, transze pośrednie i płatności końcowe.
 5. Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu i ich terminowego osiągania.
 6. Monitorowanie przebiegu rzeczowo-finansowego i jego zgodności z harmonogramem.
 7. Prawidłowe opisywanie wszelkich dokumentów finansowych.
 8. Przygotowanie dokumentacji projektu i wnioskodawcy do kontroli pośrednich
  i końcowej.
 9. Weryfikację pod kątem rachunkowym, merytorycznym i formalnym dokumentów zakupowych i zawieranych umów. Doradztwo w zakresie promocji projektu zgodnie
  z obowiązującymi wytycznymi.
 10. Doradztwo w kwestii treści umów z podwykonawcami, personelem i kontrahentami.